Inka Hopsu

Ehdokaskortti

Vihreät

Uusimaa

Kiihtyvä ilmaston kuumeneminen ja luontokato vaativat ekologista siirtymää, planeettamme kestävyyden rajojen tunnistamista ja ihmisen toiminnan sovittamista niihin. Vihreässä siirtymässä ilmastolle ja luonnolle haitallista toimintaa täytyy voida kitkeä, hiilijalanjälkeämme pienentää. Meidän tulee muuttaa kulutustamme, energian tuotantoa, liikkumista ja maankäyttöä. Tätä muutosta voidaan tehdä sääntelyä vahvistamalla ja erilaisin kannustein.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi teollisuuden ja liikenteen sähköistymistä, maatalouden tukirakenteiden muutosta kasvipohjaista tuotantoa vahvistamaan, kaupunkisuunnittelua ihmisten ja luonnon - ei autojen ehdoin, kiertotalouden edistämistä, metsien hakkuukäytänteiden muutosta jne. Muutoksessa tulee ihmisiä tukea ja yrityksiä sekä toimialoja kannustaa ja ohjata mm. rahoituksella.

Oikeudenmukaisuus ja reiluus toteutuksessa on tärkeää, jotta elintärkeälle muutokselle säilyy ihmisten tuki. Myös tutkimustiedon saatavuus, koulutus, medialukutaito ja tieto sekä ymmärrys muutostarpeesta ovat tärkeitä.

Julkisen tuen tulee ensisijaisesti kohdistua muutoksista kärsiviin esimerkiksi työpaikkansa tai maailmanlaajuisesti ajatellen esimerkiksi asuinpaikkansa menettäviin, tai sään ääri-ilmiöistä ja ruokapulasta kärsiviin. Suomen kansainvälistä ilmastorahoitusta tulisikin yhä kasvattaa ja kohdentaa siitä ainakin puolet sopeutumistoimiin, painottaen juuri kaikista eniten kärsiviä, köyhimpiä ja hauraimpia alueita. Ilmastokriisi aiheuttaa myös lisääntyvää pakolaisuutta, josta Euroopan tulee yhdessä kantaa vastuunsa.

Suomella on myös hyvä mahdollisuus tehdä merkittävä hiilikädenjälki eli omalla osaamisellamme ja teknologisilla innovaatioilla vähentää myös muiden päästöjä. Suomen ja Euroopan tulee jatkossakin olla edelläkävijöitä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja vahvistaa kestävän kehityksen osaamista ja toimenpiteitä, näin syntyy myös uusia työpaikkoja ja vientiä vihreän siirtymän aloille.

Vallassa olevien tulee kuulla ja tuoda esiin myös niitä ääniä, jotka eivät mediassa muutoin kuulu. Näin muutoksen reiluuden mahdollisuus kasvaa.

Näitä toimia olen tällä kaudella edistänyt, pidän niitä kriittisinä pallomme tulevaisuuden kannalta ja olen sitoutunut tähän työhön jatkossakin.